تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

نحوه تنظیم اسناد مالی مدارس واحدهای آموزشیحسابداری

چكیـده :

داشتن اطلاعات كافی در زمینة انجام فعالیت های مالی مدارس و توانایی كار در این رابطه برای مدیران مدارس ضروری است و مدیران مدارس به منظور انجام   فعالیت های مالی می بایست اطلاعات لازم و قابل اطمینانی در زمینة انجام امورات مالی مدارس داشته باشند.

این مجموعه با همین هدف و به منظور در اختیار گذاشتن دانش كافی مرتبط به امور حسابداری مدارس برای مسئولین واحدهای آموزشی تهیه و تدوین شده است .

در این مجموعه سعی شده است كه ابتدا اطلاعات لازم در زمینه های مسایل مرتبط با حسابداری مدارس و آشنایی با دفاتر روزنامه ، كل ، سندحسابداری و ترازنامه به صورت تئوری ارائه شود و در آخر مسأله ای مطرح و به صورت عملی انجام شود تا حتی المقدور مدیران با نحوة امور حسابداری آشنا شوند .

امید است این مجموعه كه حاصل تجربیات مؤلفّان در سمت های مدیریت و معاونت مدارس می باشد مورد استفادة بهینة مدیران مدارس قرار گرفته و مدیران واحدهای آموزشی با مطالعة آن در تنظیم اسناد حسابداری رویه ای صحیح در پیش گرفته و از سلیقه ای عمل كردن در تنظیم اسناد مالی پرهیز نمایند .

توجه به ادامه مطالب


مقـدمـّه :

نوشتاری كه پیش روی شماست دارای مطالبی در زمینة حسابداری واحدهای آموزشی است كه با بیانی روشن و ساده جهت آشنایی مدیران مدارس تهیّه گردیده است . در این مجموعه سعی بر آن است تا حد امكان مدیران مدارس را كه در حقیقت نمایندگان آموزش و پرورش برای حفظ و حراست از بیت المال می باشند با مسایل مربوط به حسابداری مدارس آشنا كنیم .

این مجموعه بر اساس تجربیات بدست آمده در مدیریت واحدهای آموزشی و مطالعه و استفاده از چند منبع معتبر تهیه و تنظیم گردیده است .

دلایلی كه باعث شد این نوشتار تهیه گردد به شرح ذیل می باشد:

 ا- سلیقه ای عمل كردن بعضی ازمدیران مدارس درتنظیم اسناد مالی مدارس

2- آشنا نبودن بعضی از مدیران با سیستم حسابداری

3- عدم شركت بعضی از مدیران در دوره های توجیهی مرتبط با حسابداری

4- انتصاب مدیران جدید در واحدهای آموزشی كه تجربة كافی در زمینة مدیریت و حسابداری مدارس ندارند .

5- ایجاد رویة صحیح و یكسان در مدارس جهت تنظیم اسناد حسابداری

امید است با مطالعة این مجموعه توسط مدیران مدارس قدمی در راه بهبود وضعیت حسابداری مدارس برداریم و امیدواریم كه مدیران واحدهای آموزشی با توجّه به مسئولیت شرعی كه جهت بیت المال به عهده دارند در مورد هزینة صحیح و بجای اعتبارات و سرانه ها نهایت دقت را مبذول فرموده و از هرگونه افراط و تفریط جلوگیری به عمل آورند .

حساب بانكی :

حساب بانكی ، حسابی است به نام واحد آموزشی و پرورشی در ردیف حساب های دولتی در نزد یكی از شعب بانك ملی ایران یا یكی دیگر از بانكها كه در مركز به معرفی خزانه ودر شهرستان ها به معرفی نمایندگی خزانه در استان افتتاح می شود .

در واحدهای آموزشی وجوه هزینه سرانه مستقیماً از طریق حسابداری آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان در وجه مسئول واحد پرداخت خواهد شد .

برداشت از حساب بانكی در مدارس با دو امضاء از سه امضاء اعضای شورای مالی    ( رئیس واحد ثابت و امضای یكی از دو نفر اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد پذیرفت، و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه ها مسئولیت مشترك خواهند داشت .

چك :

برداشت از حساب بانكی طی دسته چكی كه از سوی بانك با معرفی مراجع ذیصلاح به مسئولین واحدهای آموزشی داده می شود صورت می گیرد . بنا بر این مدیران مدارس به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده های احتمالی در هنگام صدور چك موارد زیر را باید مورد توجه قرار دهند :

1- تاریخ صدور چك با عدد و حروف نوشته شود .

2- مبلغ مندرج در چك باید با عدد و حروف نوشته شود و در صورتی كه جای خالی مانده باشد جلوی آن را خط كشیده و مسدود نمایند .

3-نام گیرندة وجه و مشخصات آن در متن چك قید گردد.

4- حواله كرد چك را خط بزنید تا وجه چك فقط به ذینفع آن پرداخت شود.

5- به منظور رسیدگی های بعدی و نگهداری سوابق مربوط به چك های صادره باید

مشخصات كامل چك در ته سوش چك نوشته شود .

6- موجودی حساب بانكی باید پس از صدور هر چك در قسمت ماندة كنونی ته سوش چك قید شود .

7- چك های دولتی باید به امضای حداقل دو نفر برسد .

8- پس از امضای چك توسط افراد ذیصلاح ، مهر آموزشگاه به چك صادره حك گردد .

9- حتی المقدور برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی روی مبالغ چك چسب زده شود.

10- هنگامی كه چك در وجه فردی صادر گردید از تحویل گیرنده چك در پشت ته سوش چك امضاء دریافت گردد .

ü شورای مالی :

شورای مالی ، شورایی است كه جهت تصمیم گیری در مورد هزینه های مدرسه هر دو هفته یك بار تشكیل جلسه خواهد داد و به هر حال تشكیل جلسات شورای مالی حداقل یك بار در ماه الزامی است . كه تركیب اعضای شورای مالی مدارس طبق مادة 2 آیین نامة مالی واحدهای آموزشی و پرورشی می باشد .

بدون تصویب شورای مالی انجام هیچ گونه هزینه ای مجاز نخواهد بود. مدیران مدارس باید با توجه به آیین نامة مالی و تركیب شورای مالی طبق مادة2درابتدای دورة مالی(سال تحصیلی ) اعضای شورای مالی را تعیین نمایند.صورتجلسات شورای مالی در رابطه با هزینه های جاری مدارس تحت عنوان مجوز هزینه یا خرید یا مجوز برداشت از حساب بانكی ، علاوه بر اینكه باید به سند حسابداری و فاكتورها پیوست باشد باید دردفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای شورا برسد.

وظایف شورای مالی :

مهمترین وظایف شورای مالی مدرسه عبارت است از :

1-  بررسی برنامه های مالی مدرسه و ارائة آن به انجمن اولیاء و مربیان مدرسه جهت تصویب

2- نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن اولیاء و مربیان و دستورالعمل های مالی ذیربط

3- همكاری مستمر با مسئول مدرسه ، در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت صرفه جویی و امضای اسناد حسابداری

4- انجام سایر وظایفی كه در دستورالعمل مالی مدارس به عهدة شورای مالی گذاشته شده است .

هــزینـه :

منظور از هزینه مبالغی است كه جهت كسب درآمد به خرج گرفته می شود یعنی اگر مؤسسه ای كارش ارائة خدمات است برای انجام و ارائة این خدمات متحمل خرج ها و پرداخت هایی می گردد كه آنها را هزینه می گویند. یا اینكه اگر به كار خرید و فروش كالا اشتغال دارد، به منظور تحقّق این هدف پرداخت هایی انجام   می دهد كه همانا هزینه می باشد .

هزینه طبق تعریفی كه در قانون محاسبات عمومی كشور برای آن ارائه شده است یعنی هر نوع وجهی كه بابت كالای تحویل شده یا خدمت انجام شده به ذینفع پرداخت می شود . بنا بر این شرط لازم و كافی برای تحقّق هزینه در سازمانهای دولتی ایران،تحویل كالا یا انجام خدمت و پرداخت وجه آن می باشد .

ادامه مطلب...