تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

سرانه هاســرانـه :

وجوهی است كه از محل اعتبارات آموزش و پرورش و یا سازمان های وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی در نزد بانك واریز می شود .

ü مصارف اعتبارات و سرانه ها :

اعتبارات وسرانه ها( منابع مالی مدرسه ) باید برای مصارف ذیل هزینه گردد :

و در ادامه مطالب


فاكتور :

فاكتور به هر نوع مدركی گفته می شود كه حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

1- مقدار كالای تحویل شده یا كار انجام شده

2- بهای واحد كالا یا كار

3- جمع كل بهای كار یا كالای تحویل شده به عدد و حروف بر حسب ریال

4- نام و نشانی كامل فروشنده یا انجام دهندة كار به همراه امضاء( ممكن است نام و نشانی فروشنده یا انجام دهندة كار به صورت حك مهر در ذیل فاكتور باشد .)

5- تعیین نوع كالا یا خدمات در ستون شرح

6- ثبت تاریخ خرید و فروش كالا در سربرگ فاكتور به روز ، ماه و سال

7- ثبت عنوان خریدار در قسمت صورتحساب مندرج در سربرگ فاكتور

نمونه ای از فاكتور

فاكتور فروش

شماره اقتصادی............. شماره...................

صورتحساب ...................... تاریخ..../..../....

ردیف

شرح

تعداد

مبلغ جزء (ریال)

مبلغ كل (ریال)

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

...........

.......... ...........

............

...........

...........

...........

.............

............

.............

.............

.............

.............

.............

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

مبلغ به حروف.................................................................

..................

     امضاء خریدار..............................امضاء فروشنده...............................

    نشانی..........................................................تلفن..............................

ســرانـه :

وجوهی است كه از محل اعتبارات آموزش و پرورش و یا سازمان های وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی در نزد بانك واریز می شود .

ü مصارف اعتبارات و سرانه ها :

اعتبارات وسرانه ها( منابع مالی مدرسه ) باید برای مصارف ذیل هزینه گردد :

1- حمل و نقل و ارتباطات ( شامل هزینه های پستی و تلفنی ، مخابرات ، حمل و نقل اموال و اشیاء متعلّق به مدرسه ، رفت و آمد دانش آموزان و هزینه های مشابه )

2- تعمیر تجهیزات و وسایل و ساختمان ها و پرداخت حق بیمه آنها در مقابل سرقت ، زلزله و سیل و آتش سوزی و ...

3- سوخت و آب و برق و تلفن

4- مواد و لوازم مصرفی و درحكم مصرفی اعم از آموزشی ، كارگاهی و آزمایشگاهی ، اداری و بهداشتی ، ورزشی و پرورشی

5-تهیه وسایل مصرف نشدنی آموزشی و كمك آموزشی (آزمایشگاهی و كارگاهی) ورزشی و اداری و سایر اموال غیرمصرفی دیگر

6- هزینه های مربوط به فعالیت های پرورشی شامل : اقامه نماز ، برگزاری اردوها ، مسابقات ورزشی ، علمی، فرهنگی و هنری ، اجرای مراسم ایام ا... و اعیاد مذهبی ، ملی و مناسبت های مختلف

7- هزینه های مربوط به فعالیت های فوق برنامه پرورشی و ورزشی و كمك های ضروری به دانش آموزان و خرید جوایز و هدایا

8- هزینه تشكیل كلاس های آموزش خانواده و مشاركت درتشكیل وفعالیت مركزراهنمایی و مشاوره خانواده ( وابسته به انجمن اولیاء و مربیان )

9- حق اشتراك مجلات آموزشی ( پیوند ، رشد ، تربیت و ... )

10- تشویق كاركنان ، معلمان و مربیان مدرسه با رعایت مفاد مادة 90آیین نامه اجرایی مدارس

11- پرداخت حق التدریس معلمین و حق الزحمة عوامل اجرایی كلاس های جبرانی و فوق برنامه از محل وجوه مربوط به كمك هزینه خدمات خاص آموزش و پرورش

12-پرداخت فوق العادة خاص و كارانه از محل بند 3 مادة 11 قانون شوراها پس از تصویب شورای آموزش و پرورش

13- تهیة موادغذایی در مدارس شبانه روزی

14- تهیة وسایل ایمنی آموزشگاه

15- سایر موارد پیش بینی نشده كه انجام آن در ارتباط با فعالیت مدرسه ضروری و اجتناب ناپذیر است .

یادآوری این نكته ضروری است كه در تنظیم اسناد حسابداری ، حساب های هزینه همیشه بدهكار بوده و حساب های درآمدی كه شامل سرانه ، كمكهای مردمی و .... می باشند همیشه بستانكار می باشند .

ü سؤال :

آیا مدیران مدارس می توانند برای تقدیر و تشویق كاركنان و معلمان مثلاً در هفتة معلم از محل سـرانه مبلغی برداشته و هدایایی خریده و به آن ها اهداء نمایند ؟

پاسخ :

خیر ، مدیران مدارس از محل سرانه مجاز به تهیة هدایا برای معلمان نمی باشند امّا به استناد مادة 90 آیین نامة اجرایی مدارس از محل كمك های مردمی با موافقت انجمن اولیاء و مربیان می توانند جهت تشویق كاركنان و معلمان استفاده نمایند .

تـنـخــواه :

در بیشتر واحدهای آموزشی جهت سهولت در انجام پرداخت ها ، مقداری وجه نقد در اختیار شخص یا اشخاص قانونی كه « مدیر » نامیده می شوند ، گذاشته  می شود تا پرداخت های جزئی كه نیازمند انجام تشریفات معمول پرداخت نمی باشد از آن محل انجام شده و سپس اسناد و مدارك مثبته در این زمینه تهیه شود .

مبلغ تنخواه گردان با صدور چك در وجه مدیر آموزشگاه به وی پرداخت می شود مبلغ تنخواه گردان لازم است در پایان هر دورة  مالی تسویه شود .

شورای مالی می تواند جهت پرداختهای فوری و اضطراری و انجام هزینه های مدرسه طبق مادة 6 آیین نامة مالی مدارس مبلغی تنخواه گردان حداكثر تا 3000000 ریال در اختیار مدیر مدرسه قرار دهد . بنا بر این تنخـواه وجهـی است كه در اختیار مدیرمدرسه قرارمی گیردتا باآن هزینه های جاری مدرسه را انجام دهد.

تـبـصــره :حداكثر مبلغ تنخواه گردان در ابتدای هرسال تحصیلی با تصویب شورای آموزش و پرورش استان قابل تغییر است .

در پایان سال یا دورة مالی كه قرار است تراز مالی دوره تنظیم شود اگر مبلغی از تنخواه در دست مدیران باقی مانده باشد موظفند آن را به حساب آموزشگاه در بانك واریز نمایندسپس به تنظیم تراز مالی اقدام كنند.

نكتة مهم :اگر مدیری پس از آنكه خریدی برای مدرسه انجام داد و در وجه فروشنده چكی صادر كرد در تنظیم اسناد ،حساب بانك بستانكار خواهــد شد واگروجه موردنظر را از محل تنخواه كه دردست مدیر می باشد پرداخت نمایددر تنظیم اسناد ، حساب تنخواه بستانكار خواهدگردید و حساب هزینه ها بدهكار می شوند .

بنا بر این مدیران مدارس در هنگام ثبت عملیات حسابداری باید به این نكته توجّه داشته باشند.

ادامه مطلب...