تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

نمونه از اسناد مالی و نحوه تنظیم آنهاسند حسابداری :

هر فعالیت مالی كه واقع می شود حداقل در دو حساب ( بدهكار و بستانكار ) تأثیر می گذارد . حساب هایی كه بر اثر وقوع فعالیت مالی تحت تأثیر قرار می گیرند در ورقه ای به نام سندحسابداری ثبت وازآن طریق دردفاتر حسابداری (روزنامه وكل) منعكس می شود . بنابراین سند حسابداری ، برگه ای است كه در آن فعالیت های مالی انجام شده بر حسب نوع حساب ، بدهكار و بستانكار می گردد .

در سند حسابداری ، دریافتها در ستون بدهكار و پرداختها در ستون بستانكار درج می شود. در هر سند باید جمع مبالغ دریافتی و پرداختی یكسان باشد و سند حسابداری ، تراز حسابهای بدهكار و بستانكار را نشان می دهد .

سند حسابداری پس از امضای مراجع صلاحیت دار در یك سازمان قابل ثبت در دفاتر حسابداری می باشد.

سند حسابداری مورد نیاز مدارس باید دارای فضای مناسب جهت درج اطلاعات ذیل باشد :


سند حسابداری :

هر فعالیت مالی كه واقع می شود حداقل در دو حساب ( بدهكار و بستانكار ) تأثیر می گذارد . حساب هایی كه بر اثر وقوع فعالیت مالی تحت تأثیر قرار می گیرند در ورقه ای به نام سندحسابداری ثبت وازآن طریق دردفاتر حسابداری (روزنامه وكل) منعكس می شود . بنابراین سند حسابداری ، برگه ای است كه در آن فعالیت های مالی انجام شده بر حسب نوع حساب ، بدهكار و بستانكار می گردد .

در سند حسابداری ، دریافتها در ستون بدهكار و پرداختها در ستون بستانكار درج می شود. در هر سند باید جمع مبالغ دریافتی و پرداختی یكسان باشد و سند حسابداری ، تراز حسابهای بدهكار و بستانكار را نشان می دهد .

سند حسابداری پس از امضای مراجع صلاحیت دار در یك سازمان قابل ثبت در دفاتر حسابداری می باشد.

سند حسابداری مورد نیاز مدارس باید دارای فضای مناسب جهت درج اطلاعات ذیل باشد :

1- شمارة سند و تاریخ سند حسابداری

2- ذكر تعداد برگه های پیوست به سند حسابداری

3- ذكر شمارة صفحة دفتر كل

4- شرح كافی در مورد واقعة مالی و ذكر شمارة چك صادره

5- ستون مربوط به مبلغ كه حسب مورد ، مبلغ جزء یا مبلغ بدهكار و یا مبلغ بستانكار به ریال می باشد.

6- ذكر جمع مبالغ به عدد و حروف

7- ذكر صفحة دفتر روزنامه در ذیل سند

8- نام و نام خانوادگی و سِمَت و امضای مسئولین مجاز

نمونة سند حسابداری

سندحسابداری

شمارة سند : ......

تاریخ : ......................                       پیوست : ..........برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معین

كل

ریال

ریال

ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل: ...........................................................................................

 

 

 

 

 

 


جمع مبلغ ................ریال به شرح بالا به صفحة........ در دفتر روزنامه ثبت گردید .

حسابدار:.................رئیس واحدآموزشی..............رئیس انجمن اولیاءومربیان:................

قسمتهای سند حسابداری :

سند حسابداری فوق دارای قسمتهای ذیل می باشد كه به شرح هركدام می پردازیم:

1- شمارة سند : در ابتدای دورة مالی بر روی هر سند شماره ای نوشته می شود كه این شماره ها از آغاز دورة مالی با عدد یك آغاز و به طور پیاپی تا پایان دورة مالی ادامه می یابد .

2- تاریخ : منظور تاریخ وقوع معاملات است كه با تاریخ فاكتور یكی می باشد. (بر اساس روز ، ماه وسال )

3- پیوست : منظور تعداد برگه هایی است كه به سند پیوست می باشد . اگر به حساب واحدآموزشی مبلغی تحت عنوان سرانه ویا هروجه دیگری واریز شود ضمن پیوست فیش بانكی به سند ، در قسمت پیوست نوشته می شود : یكبرگ. واگر مبلغی از سرانه با صدور چك در وجه ارائه دهندة خدمات هزینه گردد و كالاهایی خریداری شود ضمن پیوست یكبرگ مجوز هزینه (خرید) و یكبرگ فاكتور خرید به سند حسابداری در قسمت پیوست نوشته می شود : دوبرگ . واگر از محل تنخواه پرداخت شود ضمن پیوست فاكتور به سندحسابداری در قسمت پیوست سندحسابداری « یكبرگ » نوشته می شود.

4- شمارة دفتر كل : منظور شمارة صفحة دفتر كل است كه عنوان حساب در آنجا ثبت شده است .

5- شمارة دفتر معین و مبلغ جزء: در مدارس به علت حجم محدود فعالیت های مالی نیاز به ثبت شمارة دفتر معین نمی باشد ولی برای مبلغ جزء اگر قرار باشد مثلاً دو یا چند فاكتور در یك سند نوشته شود مبالغ هر فاكتور به صورت جز به جز و به تفكیك در ستون مبلغ جزء و به صورت جمع در ستون بدهكار نیز ثبت می شود و شرح كافی داده خواهد شد .

6- ستون شـرح : در این ستون ابتدا نام حسابی كه بدهكار می شود درمنتهی الیه سمت راست ستون و سپس نام حسابی كه بستانكار می شود یك سطر بعد ( خط دوم ) و متمایل به سمت چپ نوشته می شود ، بعد از آن ، شرح مربوط به فعالیتهای مالی ثبت می گردد .

7-ستون بدهكار : در این ستون ، مبلغی كه یك حساب بدهكار گردیده ، دقیقاً در مقابل نام حساب ثبت می گردد .

8- ستون بستانكار : در این ستون ، مبلغی كه یك حساب بستانكار شده ، دقیقاً در مقابل نام حساب ثبت می گردد .

برای اینكه در ثبت مبالغ مربوط به بدهكار و بستانكار اشتباهی صورت نگیرد و هر عدد در جای خود ثبت گردد ارقام و اعداد را در ستونهای سندحسابداری ، دفتر روزنامه و دفتركل ازسمت راست ستون ثبت می نماییم.

9- در قسمت پایین سند جمع مبالغ به صورت عدد و حروف نوشته شده و شمارة صفحة دفتر روزنامه نیز قید می گردد.

10- ذیل سند توسط افرادی كه مشخص شده است امضاء می شود و در مدارسی كه پست حسابدار وجود ندارد نیاز چندانی به امضاء آن قسمت نمی باشد .

دفتـر روزنـامـه:

اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی پس از تجزیه و تحلیل ( تعیین حسابهای بدهكار و بستانكار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .

در دفتر روزنامه، كلیة فعالیتهای مالی مدرسه ، كه مستلزم دریافت و یا پرداخت وجه است ، بر اساس سند حسابداری و به ترتیب تاریخ و با درج شمارة سند ، ثبت می گردد.

كلیة دریافتها در ستون بدهكار و كلیة پرداختها در ستون بستانكار درج می شود . در انتهای هر صفحة دفتر ، جمع ستون بدهكار و بستانكار نوشته  می شود كه باید تراز باشد و یك عدد یكسان در دو ستون ثبت گردد . سپس جمع به دست آمده به صفحة بعد منتقل می گردد.

ساده ترین و متداول ترین نوع دفتر روزنامه ، دفتری است كه آن را دفترروزنامة عمومی یا دفتر روزنامة دوستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای ثبت مبالغ بدهكار و بستانكار می باشد . 

به طور خلاصه می توان گفت كه اطلاعات مربوط به دفتر روزنامه را دقیقاً می توان از روی سندحسابداری كه تنظیم شده ، ثبت نمود .

ادامه مطلب...