تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

دفتر کلدفتــر كــل

حساب .............................

شمارة روزنامه

تاریخ

شـــــرح

بدهكار

بستانكار

تشخیص

باقیمانده

روز

ماه

ریال

ریال

ریال

 

 

 

      منقول از صفحة..............

 

 

 

                   نقل به صفحة.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دفتــر كــل

حساب .............................

شمارة روزنامه

تاریخ

شـــــرح

بدهكار

بستانكار

تشخیص

باقیمانده

روز

ماه

ریال

ریال

ریال

 

 

 

      منقول از صفحة..............

 

 

 

                   نقل به صفحة.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی ثبت دردفتـركــل:

پس از ثبت فعالیت های مالی در دفتر روزنامه ، نوبت ثبت عملیات و نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر كـل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی و معاملات می باشد . دفتر كل ( نمونة صفحة قبل) دارای قسمت هایی می باشد كه به شرح هر ستون    می پردازیم :

1- عنوان حساب:در بالای صفحات مربوط به هر حساب ، نام حساب ذكر می شود . به عنوان مثال در بالای هر صفحه نوشته می شود : حساب بانك جاری یا حساب هزینة سوخت و آب و برق یا هر عنوان دیگری از حسابها .

2- شمارة صفحه و عنوان سال تحصیلی : در بالای هر یك از صفحات دفتركل ذكر شمارة صفحه به ترتیب و ذكر سال تحصیلی الزامی می باشد .( در بعضی از دفاتر شمارة صفحه قید گردیده و ما فقط سال تحصیلی را قید می كنیم .)

3- ستون شمارة روزنامه : منظور شمارة صفحة دفتر روزنامه است كه حساب در آنجا ثبت شده است . به عبارت دیگر در این ستون ، شمارة صفحة دفتر روزنامه در مقابل هر یك از اقلام منتقل شده به دفتر كل ثبت می گردد .

4- ستون تاریخ : در این ستون ، تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه كه همان تاریخ وقوع فعالیت مالی است نوشته می شودنه تاریخ انتقال اعداد از دفتر روزنامه به دفتركل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می شود كه تاریخ سال را در زیر كلمة تاریخ در ابتدای هر صفحه می نویسند .

5- ستون شرح : معمولاً در این قسمت شرح مختصری از معاملات طبق دفتر روزنامه نوشته می شود.

6- ستون بدهكار : در این ستون مبلغی كه حساب بدهكار گردیده از روی دفتر روزنامه در سمت راست نوشته می شود .

7- ستون بستانكار : در این ستون نیز مبلغی كه حساب بستانكار گردیده از روی دفتر روزنامه در سمت چپ نوشته می شود.

8- ستون تشخیص : در صورتی كه حساب بدهكار شده باشد در ستون تشخیص (‌بد) خلاصه شدة كلمة بدهكار و در صورتی كه حساب بستانكار شده باشد در ستون تشخیص (بس) خلاصه شدة كلمة بستانكار نوشته می شود. به عبارت دیگر ، حسابهای هزینه همیشه بدهكار و حسابهای درآمدی شامل سرانه ، كمكهای مردمی و ... همیشه بستانكار می باشند .

9- ستون باقیمانده : این ستون جهت ثبت ماندة حاصل ازگردش عملیات می باشد . به طور مثال اگر وجوهی به حساب واریز شود ، به باقیمانده اضافه می شود و اگر وجوهی از محل سرانه ، هزینه گردد و از حساب برداشت شود از موجودی كم می شود .

ادامه مطلب...