تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

ترازمالینمونة ترازمالی                                                                                                                           

             دبستان .............                         تاریخ :

تراز آزمایشی سال تحصیلی .... - .....        شمارة :

              منتهی به 31/6/....13               پیوست :

شمارة حساب : .................

شمارة صفحة دفتركل

نام حساب

خلاصة عملیات

ماندة عملیات

بدهكار

به ریال

بستانكار

به ریال

بدهكار

 به ریال

بستانكار

 به ریال

 

سرانه

 

 

 

 

 

كمكهای مردمی

 

 

 

 

 

دریافتی ازسایر منابع

 

 

 

 

 

هزینة حمل و نقل و ارتباطات

 

 

 

 


هزینة تعمیرتجهیزات و وسایل و ساختمانها

 

 

 

 

 

هزینة سوخت وآب وبرق وتلفن

 

 

 

 

 

هزینة مواد و لوازم مصرفی و درحكم مصرفی

 

 

 

 

 

هزینة تهیة وسایل مصرف نشدنی

 

 

 

 

 

هزینة مربوط به فعالیت های فوق برنامه

 

 

 

 

 

هزینة تهیة وسایل ایمنی آموزشگاه

 

 

 

 

 

تنخواه گردان

 

 

 

 

 

بانك جاری

 

 

 

 

مــوازنــه

 

 

 

 

امضای اعضای شورای مالی مدرسه                                                                                         نام و نام خانوادگی مدیرآموزشگاهادامه مطلب...