تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

سند حسابداری اسنـاد حسـابـداری

سندحسابداری

شمارة سند : 1

تاریخ : 2/7/85                       پیوست : یك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معین

كل

ریال

ریال

ریال

1

 

11

1

بانك جاری

سرانه

واریز به حساب آموزشگاه بابت سرانة آموزشی طبق فیش پیوست

 

354650

 

354650

جمع كل: سیصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه ریال

354650

354650

جمع مبلغ 354650ریال به شرح بالا به صفحة یك در دفتر روزنامه ثبت گردید .

حسابدار:.................رئیس واحدآموزشی..............رئیس انجمن اولیاءومربیان:................


سندحسابداری

شمارة سند : 2

تاریخ : 6/7/85                       پیوست : یك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معین

كل

ریال

ریال

ریال

1

 

11

1

بانك جاری

سرانه

واریز به حساب آموزشگاه بابت سرانةبهداشتی طبق فیش پیوست

 

 

97530

 

97530

جمع كل: نود و هفت هزار و پانصد و سی  ریال

97530

97530

جمع مبلغ 97530ریال به شرح بالا به صفحة یك در دفتر روزنامه ثبت گردید .

حسابدار:.................رئیس واحدآموزشی..............رئیس انجمن اولیاءومربیان:................

سندحسابداری

شمارة سند : 3

تاریخ : 12/7/85                       پیوست : یك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معین

كل

ریال

ریال

ریال

1

 

11

2

بانك جاری

كمكهای مردمی

واریز به حساب آموزشگاه بابت كمكهای مردمی توسط آقای احمدی طبق فیش پیوست

 

2000000

 

2000000

جمع كل: دو میلیون ریال

2000000

2000000

جمع مبلغ 2000000 ریال به شرح بالا به صفحة یك در دفتر روزنامه ثبت گردید .

حسابدار:.................رئیس واحدآموزشی..............رئیس انجمن اولیاءومربیان:................

سندحسابداری

شمارة سند : 4

تاریخ : 23/7/85                       پیوست : یك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معین

كل

ریال

ریال

ریال

1

 

11

1

بانك جاری

سرانه

واریزی به حساب آموزشگاه بابت سرانةآموزشی طبق فیش پیوست

 

 

2789620

 

2789620

جمع كل: دومیلیون وهفتصدوهشتادونه هزاروششصدوبیست  ریال

2789620

2789620

جمع مبلغ 2789620 ریال به شرح بالا به صفحة یك در دفتر روزنامه ثبت گردید .

حسابدار:.................رئیس واحدآموزشی..............رئیس انجمن اولیاءومربیان:................

ادامه مطلب...