تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

خلاصه و یاد آوری مطالبی جهت مراحل ثبت اسناد مالیخلاصه و یادآوری مطالب :

1- رعایت نكاتی مهم توسط مسئولین واحدهای آموزشی در هنگام صدور چك به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده های احتمالی.

2- تشكیل شورای مالی در موعد مقرّر

3- تهیّة دفتر شورای مالی جهت ثبت صورتجلسات

4- در اختیار گذاشتن مبلغ حداكثر 3000000 ریال بابت پرداخت های فوری و اضطراری به مدیران واحدهای آموزشی با تصویب شورای مالی تحت عنوان    تنخواه گردان .


خلاصه و یادآوری مطالب :

1- رعایت نكاتی مهم توسط مسئولین واحدهای آموزشی در هنگام صدور چك به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده های احتمالی.

2- تشكیل شورای مالی در موعد مقرّر

3- تهیّة دفتر شورای مالی جهت ثبت صورتجلسات

4- در اختیار گذاشتن مبلغ حداكثر 3000000 ریال بابت پرداخت های فوری و اضطراری به مدیران واحدهای آموزشی با تصویب شورای مالی تحت عنوان    تنخواه گردان .

5- توجه به نحوة هزینه كردن : اگر چك در وجه فروشنده صادر گردد حساب بانك بستانكار می شود و اگر وجه موردنظر در فاكتور از محل تنخواه كه در دست مدیر می باشد پرداخت شود حساب تنخواه بستانكار می شود و هزینه ها بدهكار می گردند .

6- رعایت نكات مربوط به نوشتن سندحسابداری به طور كامل و ضمیمه بودن مدارك لازم به سند .

7- نوشتن دفتر روزنامه دقیقاً از روی سند حسابداری

8- رعایت نكاتی در رابطه با ثبت عملیات در دفتر روزنامه

9- توجه به فواید دفتر روزنامه

10- رعایت نكاتی در رابطه با ثبت عملیات در دفتركل

11- ارسال ترازآزمایشی در پایان سال تحصیلی به ادارة آموزش و پرورش

12- تأیید تراز آزمایشی توسط شورای مالی مدرسه

13- دریافت صورتحساب بانكی تأیید شده از بانك و ارسال آن به همراه ترازآزمایشی به اداره

14- ثبت ستون حساب در تراز به ترتیب ، ابتدا حسابهای درآمدی ، سپس     هزینه ها و پس از آن حساب تنخواه گردان و بانك .

15- مطالعة دقیق آیین نامة مالی واحدهای آموزشی و پرورشی

مسـألـه:

به جهت آشنایی بیشتر به فعالیت های مالی زیر كه در دبستان توحید انجام شده است توجه نمایید ، لازم به ذكر است كه مسأله ، تـاریـخها ، اسـامـی ، شمارة چكها و اعداد فرضی می باشند :

1- در تاریخ 2/7/85 مبلغ 354650 ریال به عنوان سرانة آموزشی به حساب آموزشگاه واریز شده است .

2- در تاریخ 6/7/85 مبلغ 97530 ریال  به عنوان سرانة بهداشتی به حساب آموزشگاه واریز شده است .

3- در تاریخ 12/7/85 مبلغ 2000000 ریال توسط آقای احمدی تحت عنوان كمكهای مردمی به حساب آموزشگاه واریز شده است .

4- مجدداً در  تاریخ 23/7/85 مبلغ 2789620 ریال به عنوان سرانة آموزشی به حساب آموزشگاه واریز شده است .

5- در تاریخ 25/7/85 مبلغ 65000 ریال بابت كرایة حمل وسایل طی چك شمارة 166590 در وجه آقای نجفی پرداخت شده است .

6- در تاریخ 3/8/85 مبلغ 75000 ریال بابت تعمیرات جزئی آموزشگاه طی چك 166591 در وجه آقای مرادی پرداخت شده است .

7- در تاریخ 11/8/85 مبلغ 73000 ریال بابت ملزومات و وسایل مصرفی طی چك 166592 در وجه آقای احمدی پرداخت گردیده است .

8- در تاریخ 15/8/85 مبلغ 730000 ریال بابت خرید یك دستگاه كمد بایگانی طی چك شمارة 166593 در وجه آقای موسوی پرداخت شده است .

9- در تاریخ 20/8/85 مبلغ 220000 ریال بابت سوخت زمستانی آموزشگاه طی چك شمارة 166594 در اختیار آقای حسینی قرار گرفته است .

10- در تاریخ 30/8/85 مبلغ 95000 ریال بابت كپسول آتش نشانی طی چك شمارة 166595 در وجه آقای خالدی پرداخت گردیده است .

11- در تاریخ 2/9/85 با تصویب شورای مالی مبلغ 3000000 ریال به عنوان تنخواه گردان طی چك شمارة 166596 در اختیار مدیر مدرسه قرار گرفته است تا هزینه های جاری را انجام دهد . ( لازم بذكر است كه مبلغ تنخواه می تواند 3000000 ریال نیز باشد .)

12- در تاریخ 10/9/85 مبلغ 70000 ریال بابت كرایه حمل وسایل از محل تنخواه به آقای احسانی پرداخت شده است .

13- در تاریخ 25/9/85 مبلغ 250000 ریال بابت خریدسوخت زمستانی از محل تنخواه در اختیار آقای حسینی قرار گرفته است .

14- در تاریخ 6/10/85 مبلغ 950000 ریال بابت تعمیرات جزئی از محل تنخواه در اختیار آقای زارع قرار گرفته است .

15- در تاریخ 10/3/86 مبلغ 430000 ریال بابت خرید ملزومات و وسایل مصرفی از محل تنخواه به آقای قربانی پرداخت گردیده است .

16- در تاریخ 20/5/86 مبلغ 960000 ریال بابت خرید دو دستگاه كمد كتابخانه از محل تنخواه به آقای علیزاده پرداخت شده است .

17- در تاریخ 27/6/86 مبلغ 340000 ریال بابت خرید جوایز و هدایا برای دانش آموزان ممتاز از محل تنخواه به آقای زاهد پرداخت گردیده است .

حـال با توجه به مسأله فوق نحوه ثبت هر كدام را در سند حسابداری ، دفــتر روزنامه ، دفــتر كل و تراز آزمایشی در صفحات بعد مشاهده خواهیم كرد.

نكته :  لازم به ذكر است وقتی وجهی به حساب منظور گردد ، موقع نوشتن در اسناد حسابداری ، بانك جاری بدهكار و سرانه ویا هر وجهی كه به حساب واریز شده است بستانكار می گردد . وقتی كه مبلغی از حساب خرج و هزینه گردد حساب هزینه بدهكار و حساب بانك جاری یا حساب تنخواه گردان بستانكار می شود. كه این مطلب در موقع تنظیم سند حسابداری مشاهده خواهد شد .

ادامه مطلب...