تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

ریاضی و جذابیتمعلم ریاضی به دانش آموزش گفت که معکوس کسر  زیر برابر چیه؟
                                                               
دانش آموز  کمی فکر کرد و گفت آقا ما فکر کنیم که :

"کاسه ای زیر نیم کاسه است!

به غضنفر گفتند که در دنباله ی زیر جاهای خالی را با اعداد مناسب پرکن.غضنفر  این گونه جواب داد :ده ، بیست ، سه پانزده، هزار و شصت و شانزده

با تشکر از


ادامه مطلب...