تبلیغات
حسابداری آموزش و پرورش فنوج

عشق یا ثروت انتخاب با شماعشق،ثروت،موفقیت

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید.
به آنها گفت: من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید،
بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.
آنها پرسیدند:آیا شوهرتان خانه است؟
زن گفت:نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.
آنها گفتند:پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.
عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.
شوهرش به او گفت:برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل.
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد.
آنها گفتند:ما با هم داخل خانه نمی شویم.
زن با تعجب پرسید: چرا!؟
یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت:نام او ثروت است.
و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:نام او موفقیت است.
و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد.
شوهـر گفت:چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود! 
ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟
فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد کرد:
«بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود
مرد و زن هر دو موافقت کردند.
زن بیرون رفت و گفت:کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند.
زن با تعجب پرسید:شما دیگر چرا می آیید؟
پیرمردها با هم گفتند:«اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید،
بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست! »

"آری... با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آوردید."

 


ادامه مطلب...